lat | eng | rus

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

 

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/35/2020). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir sadarbībā ar VVD izstrādāt digitālus mācību līdzekļus gaisa kvalitātes pārvaldības jomā un pilnveidot VVD ekspertu un inspektoru zināšanas un prasmes šajos jautājumos.

 

Projekta nepieciešamības pamatojums

 

Viena no VVD darbības stratēģijā 2018. – 2020. gadam definētajām būtiskajām prioritātēm ir labas gaisa kvalitātes nodrošināšana. Ņemot vērā pieredzējušu un profesionālu darbinieku aiziešanu no darba VVD un grūtības aizpildīt vakances ar kvalificētiem darbiniekiem, atbilstoši šai stratēģijai ir nepieciešams apmācīt VVD ekspertus un inspektorus emisiju novērtēšanā un kontrolē, sagatavojot mācību materiālus un izstrādājot jaunas vadlīnijas.

 

Sagatavojot projekta koncepciju, tika apzināts, kādi ir šī brīža galvenie izaicinājumi un nepilnības VVD darbinieku profesionālajā sagatavotībā. Kā svarīgākās ir identificētas šādas tēmas, kurās nepieciešams stiprināt ekspertu un inspektoru zināšanas un profesionālās prasmes gaisa aizsardzības jomā, ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas un piesārņojošo darbību apjomu: vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošana un atbilstošo emisiju kontrole un vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas.

 

Kopumā mācību materiālu, t.sk. vadlīniju, sagatavošana un darbinieku apmācība sniegs nozīmīgu ieguldījumu izpratnes veicināšanā un administratīvā sloga mazināšanā, veicinot VVD spēju sniegt operatoram konsultācijas un normatīvo aktu prasību skaidrojumus, kas ir viens no būtiskākajiem regulējuma sarežģītību kompensējošiem pasākumiem. Vienlaikus tiks veicināta efektīvāka gaisa kvalitātes pārvaldība, kuras mērķis ir labas gaisa kvalitātes sasniegšana un/vai uzturēšana Latvijas teritorijā.

 

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 7 darba uzdevumi:

 
   
 1. Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīniju izstrāde;
 2.  
 3. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu kontroli izstrāde;
 4.  
 5. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanu un atbilstošo emisiju kontroli izstrāde;
 6.  
 7. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par vispārīgajiem operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principiem un tehniskajām iespējām izstrāde;
 8.  
 9. Apmācību semināru organizēšana un vadīšana;
 10.  
 11. Mācību satura un apmācību materiāla novērtēšana un pilnveidošana;
 12.  
 13. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana Fonda administrācijā un VVD publicēšanai abu institūciju mājas lapās.
 14.  
 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 30. jūlijam. 

 

 

Sākumlapa Lapas karte Uzrakstiet mums