Metodiskais materiāls tvēruma un alternatīvu noteikšanai un būtiskuma izvērtējumam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

2023. gada maijā noslēdzas biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) īstenotais projekts “Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/44/2022).

Projekta ietvaros, sadarbojoties ar plānotājiem, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) izstrādātājiem un SIVN procesā iesaistītajām institūcijām, tika izstrādāti trīs metodiskie materiāli: 

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par SIVN procedūras piemērošanas prasībām un labo praksi, iesakām iepazīties ar vadlīnijām: