Publikācijas

Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa optimizācijai Latvijā (2023)

Metodiskais materiāls tvēruma un alternatīvu noteikšanai un būtiskuma izvērtējumam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros (2023)

Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai (2023)

Nacionālais rīcības plāns dzīvnieku glābšanai naftas piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā (2022)

Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana (2021)

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole (2021)

Sajaukšanās zonu aprēķina rīku izmantošanas vadlīnijas (2020)

Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā (2018)

Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā (2017)

Eiropas savienības dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējum (2017)

Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām (2017)

Vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos (2017)

Baldones novada sociāli - ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējums (2016)

Layman's report ( .pdf)

Ladutjko, Natālija, un Stīvs Hols. "Apsvērumi par vidi pilsētu attīstībā un pārvaldībā." Žurnāls "Kvalitāte". 2006.

EMAS Helpdesk. "EMAS and Sporting Events." Newsletter on thematic issues. DG Environment. 01 (2006). (pdf)

Natālija Ladutjko. "EMAS ieviešana Latvijas pašvaldībās." Žurnāls "Kvalitāte". 06 (2005) : 32-35. (pdf)

Valdemārs Ščerbaks. "Ekokartēšana - vienkāršota vides pārvaldības sistēma." Žurnāls "Kvalitāte". 02 (2005) : 26-27. (pdf)

Natālija Ladutjko. "Lielbritānijas standarts BS8555:2003 palīdz Latvijas uzņēmumiem ieviest vides pārvaldības sistēmas." Žurnāls "Kvalitāte". 02 (2005) : 28. (pdf)

Valdemārs Ščerbaks. "Ekokartēšana - vienkāršota vides pārvaldības sistēma." Žurnāls "Kvalitāte". 01 (2005) : 32-33. (pdf)

Natālija Ladutjko. "Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās." Žurnāls "Kvalitāte". 01 (2005) : 33. (pdf)