Seminārs par smaku pārvaldības jautājumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Vides pārvaldības asociāciju un Valsts vides dienestu organizēja reģionālu semināru „Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs’’. Seminārā piedalījās valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji un dažādu nozaru uzņēmēji, lai kopīgi apspriestu līdzšinējo pieredzi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Semināra tika apskatītas dažādās pieejas smaku pārvaldībā Eiropā, kā arī ar tām saistītās novērtējuma metodes. Turpinājumā Baltijas valstu kompetento institūciju pārstāvji iepazīstināja ar nacionālo tiesisko regulējumu, robežlielumiem un kontroles mehānismiem. Semināra laikā tika demonstrētas smaku mērījumu un monitoringa tehnoloģijas, kā arī uzņēmēji no Baltijas valstīm pastāstīja par savu pieredzi smaku jautājumu risināšanā, kam sekoja paneļdiskusija.

Seminārs notika angļu valodā. Semināra laikā tika nodrošināta sinhronā tulkošana uz latviešu valodu.

Seminārs notika 2015. gada 26. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, 409. telpā. 

Projektu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Projekta numurs 1-08/372/2015


Dienaskārtība.

Semināra foto.

 

Prezentācijas:

 

Smaku pārvaldība Eiropā – atšķirīgās pieejas smaku pārvaldībā Eiropā, kā arī ar tām saistītās novērtējuma metodes

Smaku normatīvais regulējums – Latvijas pieredze

Normatīvais regulējums un smaku pārvaldības ietvars Igaunijā

Normatīvais regulējums un kontrole – Lietuvas pieredze 

Smaku mērīšana un monitorings

Smaku emisijas no slānekļa eļļas ražotnes – KKT Oil pieredze

AS „Putnu fabrika Ķekava” pieredze

Mūga ostas (Tallina) piemērs

e-deguns: līdzeklis vides uzraudzībai Roterdamas ostā

B.L.B. Baltijas Termināls pieredze

Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai plānošanas dokumentos


Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienestu un biedrību “Latvijas Riska vadības asociācija” ir īstenojusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem”.

Projekta galvenie uzdevumi:
1. noteikt vienotus akceptējamā riska kritērijus, rūpniecisko avāriju skaitliskā riska novērtēšanas principus un rūpniecisko avāriju nevēlamās ietekmes robežvērtības,
2. izstrādāt ieteikumus drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem teritorijas plānošanas dokumentos,
3. sagatavot pilotprojektu Rīgas pilsētai, nosakot riska zonējumu ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem un izstrādājot ieteikumus teritorijas izmantošanas ierobežojumiem Rīgas pilsētā,
4. sagatavot vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos.

 

Apakškategorijas