Noslēdzies projekts “Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā”

2023. gada septembrī noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA), nodibinājuma “Teiču dabas fonds” un Vides pārraudzības valsts biroja īstenotais projekts “Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā”. Projekta ietvaros tika īstenotas astoņas aktivitātes:

  1. Veiktas padziļinātas intervijas ar IVN profesionāļiem, sabiedrības pārstāvjiem un iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi noteikt šaurās vietas un šķēršļus spēkā esošajā IVN procedūrā un apkopot ieteikumus IVN procedūras optimizēšanai.
  2. Veikts IVN direktīvas prasību pārņemšanas izvērtējums un identificētas potenciālās procesa optimizācijas iespējas.
  3. Veikts citu valstu prakses IVN direktīvas transponēšanā un īstenošanā izvērtējums, labās prakses piemēru apkopošana.
  4. Veikts Latvijas tiesu prakses izvērtējums attiecībā uz jautājumiem, kas skar IVN procedūru un tās īstenošanu.
  5. Organizētas četras fokusa grupas, apzinot praktiķu, nevalstisko organizāciju, kompetento institūciju un pašvaldību viedokli attiecībā uz procesa optimizācijas variantiem un potenciālajiem risinājumiem.
  6. Organizēts vienas dienas seminārs ieinteresētajām pusēm, prezentējot aptaujas un fokusa grupu rezultātus, kā arī secinājumus no direktīvas prasību, citu valstu pieredzes un Latvijas tiesu prakses izvērtējuma, un organizētas četras darba grupas ieteikumu izstrādei IVN procesa pilnveidošanai.
  7. Sagatavotas rekomendācijas izmaiņām IVN normatīvajā regulējumā.
  8. Nodrošināti izstrādāto rekomendāciju publicitātes pasākumi.

Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, un uz plašas izpētes un ieinteresēto pušu iesaistes pamata tika izstrādātas rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā.

Rekomendācijas ir pieejamas šeit.

Noslēdzies projekts “Uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora darbības koncepcijas un tā tehniskās specifikācijas izstrāde”

2023. gada jūnijā veiksmīgi noslēdzies Uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora tehniskās specifikācijas sagatavošanas projekts. Projektu īstenoja Latvijas vides pārvaldības asociācijas speciālisti ciešā sadarbībā ar Valsts vides dienesta darbiniekiem. Projekts sākās 2022. gada septembrī, un tā izstrāde bija sadalīta 3 etapos. Pirmajā etapā tika izstrādāta Kalkulatora koncepcija, 2. etapā izanalizētas iespējamās problēmas, bet 3. etapā izstrādāta Kalkulatora tehniskā specifikācija. Līdz ar to, Valsts vides dienests var uzsākt Uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora izveides darbus. Kalkulators ļaus bīstamo uzņēmuma atbildīgajiem darbiniekiem un Valsts vides dienesta speciālistiem ātri un ērti noteikt uzņēmuma bīstamības kategoriju un identificēt ar to saistītos drošības dokumentus.

Metodiskais materiāls tvēruma un alternatīvu noteikšanai un būtiskuma izvērtējumam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

2023. gada maijā noslēdzas biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) īstenotais projekts “Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/44/2022).

Projekta ietvaros, sadarbojoties ar plānotājiem, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) izstrādātājiem un SIVN procesā iesaistītajām institūcijām, tika izstrādāti trīs metodiskie materiāli: 

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par SIVN procedūras piemērošanas prasībām un labo praksi, iesakām iepazīties ar vadlīnijām:

Noslēdzies projekts “Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai”

2023. gada maijā noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai”. Šī projekta galvenais izdevums bija sagatavot rekomendācijas operatoriem testēšanas sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam, balstoties uz labās prakses piemēriem sadarbībā ar VVD. Rekomendācijas paredzēts izmantot arī VVD darbā, veicot iekārtu atbilstības izvērtēšanu un pārbaudot iesniegtos datus par emisijām, kas attiecīgi palīdzēs uzlabot šo gaisa piesārņojuma avotu kontroli un uzraudzību un potenciāli labvēlīgi ietekmēs gaisa kvalitāti.
Projekta ietvaros izstrādātās rekomendācijas ir pieejamas šeit: “Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa mērījumu sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam

Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides vides dienestu (turpmāk – VVD) 2022. gada novembrī uzsāka īstenot projektu “Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/53/2022). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 17 104. punktam, ja lielas jaudas sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir 100 MW un vairāk, operators nodrošina nepārtrauktu SO2, putekļu jeb daļiņu un NOx koncentrācijas mērījumu veikšanu izplūdes gāzēs un skābekļa un ūdens tvaiku koncentrācijas, temperatūras un spiediena noteikšanu tajās. Ja iekārtā tiek izmantots gāzveida kurināmais, operators papildus veic oglekļa monoksīda koncentrācijas mērījumus. Prasības nepārtrauktā emisiju monitoringa nodrošināšanai ar 2011. gada 24. maija MK noteikumiem Nr. 401 izvirzītas arī atkritumu sadedzināšanas iekārtām.

Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju šobrīd Latvijā darbojas 7 lielās sadedzināšanas iekārtas ar nominālo ievadīto siltuma jaudu virs 100 MW, uz kurām attiecas prasība veikt nepārtraukto gaisa monitoringu. Kopumā Latvijā darbojas 14 uzņēmumi, kuriem ir izsniegta piesārņojošās darbības atļauja sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk. Saskaņā ar 2021. gadā iesniegtās Latvijas gaisa piesārņojošo vielu inventarizāciju 2019. gadā šādas lielās sadedzināšanas iekārtas, kas darbojas elektroenerģijas un siltuma ražošanas sektorā, bija atbildīgās par 11,3% no kopējām NOx emisijām Latvijā, kas ir nozīmīgs emisiju apjoms, ņemot vērā šādu iekārtu nelielo skaitu. Saskaņā ar direktīvu 2010/75/ES uz šādām iekārtām attiecas arī prasības par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanu, ņemot vērā šo iekārtu potenciāli būtisko negatīvo ietekmi uz vidi. Papildus 2011. gada 24. maija MK noteikumi Nr. 401 nosaka prasības nepārtrauktā emisiju monitoringa nodrošināšanai atkritumu sadedzināšanas iekārtām; ciktāl attiecināms, šādu iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšana arī tiks apskatīta šī projekta ietvaros. Nepārtraukto emisiju monitoringu veic ar stacionārām mērīšanas iekārtām, kuru uzraudzība un kontrole prasa specifiskās zināšanas un procedūras, kas var nodrošināt rezultātu precizitāti un ticamību. Līdzīgi, arī rezultātu interpretācija, ieskaitot atbilstības novērtēšanu, prasa specifiskas zināšanas, kas vērstas uz iegūto rezultātu apstrādi un datu pārbaudi.

Šī projekta galvenais izdevums ir sagatavot rekomendācijas operatoriem testēšanas sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam, balstoties uz labās prakses piemēriem sadarbībā arVVD. Rekomendācijas paredzēts izmantot arī VVD darbā, veicot iekārtu atbilstības izvērtēšanu un pārbaudot iesniegtos datus par emisijām, kas attiecīgi palīdzēs uzlabot šo gaisa piesārņojuma avotu kontroli un uzraudzību un potenciāli labvēlīgi ietekmēs gaisa kvalitāti.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 4 darba uzdevumi:

1. Apkopot VVD iesniegto lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, monitoringa datus (potenciāli – Lielrīgas, Kurzemes un Zemgales RVP operatori) un atskaites par 5 gadu periodu;

2. Izvērtēt, kā operatori uztur testēšanas sistēmas, kādas procedūras ir izstrādātas, lai nodrošinātu atbilstību laboratoriju vispārīgajām prasībām, gadījumos, ja testēšanu nenodrošina akreditētas institūcijas, kā vērtē un nosaka rezultātu atbilstību A kategorijas atļaujas nosacījumiem. Izvērtējums tiks sagatavots, pamatojoties uz atskaitēm un/vai gada pārskatiem, kā arī intervijām ar operatoriem (vismaz 3 operatori);

3. Sadarbībā ar VVD (darba grupas) sagatavot rekomendācijas mērījumu sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam, balstoties uz labās prakses piemēriem un sagatavojot izvērtējuma paraugu, izmantojot 2022. gada mērījumu rezultātus;

4. Organizēt semināru lielo sadedzināšanas iekārtu, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un vairāk, operatoriem un RVP ekspertiem un inspektoriem.

Projekta ietvaros izstrādātās rekomendācijas ir pieejamas šeit: “Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa mērījumu sistēmas uzturēšanai un vienotam izvērtēšanas un atbilstības noteikšanas algoritmam.”