Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2022. gada oktobrī uzsāka īstenot projektu “Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/44/2022). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojums

Spēkā esošais SIVN procedūras tiesību ietvars paredz nepieciešamību vērtēt plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi. Tomēr valstī nav pieejami vienoti metodoloģiskie norādījumi, kā identificēt un dokumentēt plānošanas dokumenta alternatīvas un pēc kādiem kritērijiem vērtēt ietekmju būtiskumu. 2021. gada septembrī VPVB nosūtīja ieinteresētajām pusēm vēstuli par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma kvalitātes uzlabošanu, kurā norāda, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) 2019. gada Latvijas vides raksturlielumu pārskatā OECD eksperti atzinuši, ka Latvijā ir stingras konstitucionālās garantijas vides jomā – SIVN novērtējums tiek veikts attiecībā uz visiem plānošanas dokumentiem attiecīgajās nozarēs, tomēr secināts, ka SIVN kvalitāte nav vienmērīga.  VPVB līdz ar vēstuli nosūtīja arī apkopojumu ieteikumiem SIVN kvalitātes uzlabošanai, un konsultācijās ar izstrādātājiem kā viens no risinājumiem tika identificēta nepieciešamība sagatavot atsevišķas plānošanas dokumentu izstrādes vai SIVN izstrādes vadlīnijas, kurās tiktu padziļināti skaidroti galvenie problēmu jautājumi, kuros saskatīta pilnveides nepieciešamība.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 6 darba uzdevumi:

  1. Pamatojoties uz Latvijas un citu valstu pieredzi un vadlīnijām, sagatavot pārskatu par iespējamajiem ieteikumiem (risinājumiem) un labās prakses piemēriem SIVN ietvaros veicamo iespējamo alternatīvu identificēšanai un dokumentēšanai ar fokusu uz plānošanas dokumenta būtību un detalizācijas pakāpi (lokālplānojums, teritorijas plānojums, nozares plānošanas dokuments).
  2. Pamatojoties uz Latvijas un citu valstu pieredzi un vadlīnijām, sagatavot pārskatu par iespējamajiem ieteikumiem (risinājumiem) un labās prakses piemēriem SIVN ietvaros analizējamo būtisko vides jomu, kas varētu tikt negatīvi ietekmētas ar plānošanas dokumentā paredzētajiem attīstības virzieniem un risinājumiem, identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes un tās būtiskuma novērtējumam (piemēram, izmantojot vērtēšanas kritērijus, kas pamato būtiskumu/ nozīmīgumu).
  3. Organizēt un novadīt 2 darba grupu sanāksmes (iesaistot SIVN izstrādātājus un plānotājus, kā arī VPVB), kurās tiek prezentēti un apspriesti iepriekšējo darba uzdevumu rezultāti un apkopoti ieteikumi SIVN pilnveidošanai norādītajos aspektos.
  4. Izstrādāt metodisko materiālu, kurā apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri alternatīvu identificēšanai un dokumentēšanai, būtisko vides jomu identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes būtiskuma novērtējumam.
  5. Organizēt semināru, kurā attīstības plānošanas dokumentu un SIVN izstrādātāji tiktu iepazīstināti ar metodisko materiālu un pārrunāti neskaidrie jautājumi.
  6. Sagatavot metodiskā materiāla gala versiju un nodot publicēšanai VPVB mājaslapā.

 Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 31. maijam. 

Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai

Projekta “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta Nr. 1- 08/34/2020) ietvaros ir sagatavotas vadlīnijas, kuras semināru veidā tika prezentētas ieinteresētajām pusēm – rūpniecisko avāriju riska objektiem un valsts institūcijām, kas iesaistītas šo objektu uzraudzībā. Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām notika šī gada 20. augustā, bet seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām – 27. augustā MS Teams platformā. 

 

Semināru ieraksti un prezentāciju materiāli pieejami šeit:

Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām (video)

DP vadlīnijas prezentācija

DP vadlīnijas VPVB prezentācija

Seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām (video)

RANP vadlīnijas prezentācija

RANP vadlīnijas VPVB prezentācija

Projekta 1-08/83/2019 noslēgums

Noslēdzies projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”

2020. gada septembrī noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, nodrošinot VVD RVP ekspertu apmācības sajaukšanās zonu aprēķināšanai bīstamo un prioritāro vielu novadīšanai vidē, lai, ņemot vērā ūdensobjekta stāvokli un tā hidroloģiskos raksturparametrus, noteiktu pieļaujamo bīstamo un prioritāro vielu koncentrāciju notekūdeņos. Projekta laikā izstrādātie apmācību materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.

Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai

Projekta “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta Nr. 1- 08/34/2020) ietvaros ir sagatavotas vadlīnijas, kuras semināru veidā tika prezentētas ieinteresētajām pusēm – rūpniecisko avāriju riska objektiem un valsts institūcijām, kas iesaistītas šo objektu uzraudzībā. Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām notika šī gada 20. augustā, bet seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām – 27. augustā MS Teams platformā. 

 

Semināru ieraksti un prezentāciju materiāli pieejami šeit:

Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām (video)

DP vadlīnijas prezentācija

DP vadlīnijas VPVB prezentācija

Seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām (video)

RANP vadlīnijas prezentācija

RANP vadlīnijas VPVB prezentācija

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”

2020. gada jūnijā noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA), Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB), Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, izstrādājot Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā dokumenta gala redakciju, veicot arī plāna juridisko izvērtējumu un izmaksu novērtējumu. Bez rīcības plāna gala redakcijas izstrādes projekta ietvaros tika organizēts divu dienu apmācību seminārs ar ieinteresētajām pusēm, kur klātienē norisinājās plānā iekļauto situāciju izspēle darba grupās, kā arī noslēguma seminārs. Pasākumu ietvaros iegūtā informācija tika ņemta vērā, sagatavojot rīcības plāna gala redakciju. Projekta īstenošanas ietvaros tika noteikta informācijas apmaiņa starp ieinteresētajām pusēm, kā arī kontaktu apmaiņa, kas nākotnē nodrošinās efektīvāku un koordinētāku rīcību dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā. Projekta laikā izstrādātie materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.

Plašāka informācija par Projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību.