Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) un nodibinājums “Teiču dabas fonds” sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2022. gada oktobrī uzsāka īstenot projektu “Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/56/2022). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt rekomendācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un saistošā normatīvā regulējuma izmaiņām, lai padarītu IVN (turpmāk – IVN) procesu vispusīgi racionālāku un efektīvāku, samazinot administratīvo slogu paredzētās darbības ierosinātājiem un kompetentajām institūcijām.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotie tiesību akti ir izstrādāti, transponējot IVN direktīvas. Laika gaitā Latvijas IVN tiesiskais ietvars ticis vairākas reizes grozīts, izmantojot valstīm piešķirto izvēles brīvību attiecībā uz IVN procesa dažādu posmu organizēšanu, tādējādi iestrādājot likumdošanā vairākas nacionālas prasības (risinājumus), kas tieši neizriet no direktīvas.

IVN ekspertu pieredze liecina, ka dažādas “šaurās vietas” vispārējā IVN procesā ir konstatētas virknē projektu, un tas liecina par trūkumiem spēkā esošajā procedūrā un kavē tautsaimniecībai būtisku projektu attīstību dažādās nozarēs. Noteiktais procesuālais termiņš viena projekta īstenošanai pašlaik ir aptuveni astoņi mēneši, bet praksē IVN procedūras izpildei nepieciešamais laiks var pārsniegt arī 30 mēnešus.

Šī Projekta izstrādātās rekomendācijas un risinājumi ļautu pilnveidot IVN procesu valstī kopumā – sākotnēji tiktu identificētas “šaurās vietas” un procedurālie šķēršļi projektu attīstībai. Paralēli tiks noteikts, kuras no Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tieši izriet no ES prasībām, kāda ir citu valstu prakse direktīvas transponēšanā un kāda ir Latvijas tiesu prakse attiecībā uz IVN procedūru. Pēc šauro vietu un šķēršļu identificēšanas, kā arī labās prakses, ES prasību un Latvijas tiesu prakses analīzes kopā ar ieinteresētajām pusēm tiks identificēti potenciālie risinājumi IVN normatīvā regulējuma pilnveidošanai, kas tiks izvērtēti un apkopoti rakstiskās rekomendācijās.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteiktas 8 aktivitātes:

 1. Veikt padziļinātas intervijas ar IVN profesionāļiem (aptverot ~ 10 nozīmīgākos IVN jomas izstrādātājus), sabiedrības pārstāvjiem un iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi noteikt šaurās vietas un šķēršļus spēkā esošajā IVN procedūrā un apkopot ieteikumus IVN procedūras optimizēšanai.
 2. Veikt IVN direktīvas prasību pārņemšanas izvērtējumu un identificēt potenciālās procesa optimizācijas iespējas.
 3. Veikt citu valstu prakses (aptverot vismaz 3 valstis) IVN direktīvas transponēšanā un īstenošanā izvērtējumu, labās prakses piemēru apkopošanu.
 4. Veikt Latvijas tiesu prakses izvērtējumu attiecībā uz jautājumiem, kas skar IVN procedūru un tās īstenošanu.
 5. Organizēt fokusa grupas, apzinot praktiķu, nevalstisko organizāciju, kompetento institūciju un pašvaldības pārstāvošo organizāciju viedokli attiecībā uz procesa optimizācijas variantiem un potenciālajiem risinājumiem.
 6. Organizēt vienas dienas semināru ieinteresētajām pusēm, prezentējot aptaujas un fokusa grupu rezultātus, kā arī secinājumus no direktīvas prasību, citu valstu pieredzes un Latvijas tiesu prakses izvērtējuma, un organizēt darba grupas ieteikumu izstrādei IVN procesa pilnveidošanai.
 7. Sagatavot rekomendācijas izmaiņām IVN normatīvajā regulējumā.
 8. Prezentēt izstrādātās rekomendācijas Vides konsultatīvās padomes (VKP) sēdē un sanāksmē ar VARAM, kā arī sagatavot preses relīzi publicēšanai medijos.

 Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 30. septembrim. 

Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2022. gada oktobrī uzsāka īstenot projektu “Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/44/2022). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojums

Spēkā esošais SIVN procedūras tiesību ietvars paredz nepieciešamību vērtēt plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi. Tomēr valstī nav pieejami vienoti metodoloģiskie norādījumi, kā identificēt un dokumentēt plānošanas dokumenta alternatīvas un pēc kādiem kritērijiem vērtēt ietekmju būtiskumu. 2021. gada septembrī VPVB nosūtīja ieinteresētajām pusēm vēstuli par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma kvalitātes uzlabošanu, kurā norāda, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) 2019. gada Latvijas vides raksturlielumu pārskatā OECD eksperti atzinuši, ka Latvijā ir stingras konstitucionālās garantijas vides jomā – SIVN novērtējums tiek veikts attiecībā uz visiem plānošanas dokumentiem attiecīgajās nozarēs, tomēr secināts, ka SIVN kvalitāte nav vienmērīga.  VPVB līdz ar vēstuli nosūtīja arī apkopojumu ieteikumiem SIVN kvalitātes uzlabošanai, un konsultācijās ar izstrādātājiem kā viens no risinājumiem tika identificēta nepieciešamība sagatavot atsevišķas plānošanas dokumentu izstrādes vai SIVN izstrādes vadlīnijas, kurās tiktu padziļināti skaidroti galvenie problēmu jautājumi, kuros saskatīta pilnveides nepieciešamība.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 6 darba uzdevumi:

 1. Pamatojoties uz Latvijas un citu valstu pieredzi un vadlīnijām, sagatavot pārskatu par iespējamajiem ieteikumiem (risinājumiem) un labās prakses piemēriem SIVN ietvaros veicamo iespējamo alternatīvu identificēšanai un dokumentēšanai ar fokusu uz plānošanas dokumenta būtību un detalizācijas pakāpi (lokālplānojums, teritorijas plānojums, nozares plānošanas dokuments).
 2. Pamatojoties uz Latvijas un citu valstu pieredzi un vadlīnijām, sagatavot pārskatu par iespējamajiem ieteikumiem (risinājumiem) un labās prakses piemēriem SIVN ietvaros analizējamo būtisko vides jomu, kas varētu tikt negatīvi ietekmētas ar plānošanas dokumentā paredzētajiem attīstības virzieniem un risinājumiem, identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes un tās būtiskuma novērtējumam (piemēram, izmantojot vērtēšanas kritērijus, kas pamato būtiskumu/ nozīmīgumu).
 3. Organizēt un novadīt 2 darba grupu sanāksmes (iesaistot SIVN izstrādātājus un plānotājus, kā arī VPVB), kurās tiek prezentēti un apspriesti iepriekšējo darba uzdevumu rezultāti un apkopoti ieteikumi SIVN pilnveidošanai norādītajos aspektos.
 4. Izstrādāt metodisko materiālu, kurā apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri alternatīvu identificēšanai un dokumentēšanai, būtisko vides jomu identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes būtiskuma novērtējumam.
 5. Organizēt semināru, kurā attīstības plānošanas dokumentu un SIVN izstrādātāji tiktu iepazīstināti ar metodisko materiālu un pārrunāti neskaidrie jautājumi.
 6. Sagatavot metodiskā materiāla gala versiju un nodot publicēšanai VPVB mājaslapā.

 Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 31. maijam. 

Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai

Projekta “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta Nr. 1- 08/34/2020) ietvaros ir sagatavotas vadlīnijas, kuras semināru veidā tika prezentētas ieinteresētajām pusēm – rūpniecisko avāriju riska objektiem un valsts institūcijām, kas iesaistītas šo objektu uzraudzībā. Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām notika šī gada 20. augustā, bet seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām – 27. augustā MS Teams platformā. 

 

Semināru ieraksti un prezentāciju materiāli pieejami šeit:

Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām (video)

DP vadlīnijas prezentācija

DP vadlīnijas VPVB prezentācija

Seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām (video)

RANP vadlīnijas prezentācija

RANP vadlīnijas VPVB prezentācija

Semināri par vadlīnijām Drošības pārskata un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanai

Projekta “Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta Nr. 1- 08/34/2020) ietvaros ir sagatavotas vadlīnijas, kuras semināru veidā tika prezentētas ieinteresētajām pusēm – rūpniecisko avāriju riska objektiem un valsts institūcijām, kas iesaistītas šo objektu uzraudzībā. Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām notika šī gada 20. augustā, bet seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām – 27. augustā MS Teams platformā. 

 

Semināru ieraksti un prezentāciju materiāli pieejami šeit:

Seminārs par Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijām (video)

DP vadlīnijas prezentācija

DP vadlīnijas VPVB prezentācija

Seminārs par Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijām (video)

RANP vadlīnijas prezentācija

RANP vadlīnijas VPVB prezentācija

Projekta 1-08/83/2019 noslēgums

Noslēdzies projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”

2020. gada septembrī noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, nodrošinot VVD RVP ekspertu apmācības sajaukšanās zonu aprēķināšanai bīstamo un prioritāro vielu novadīšanai vidē, lai, ņemot vērā ūdensobjekta stāvokli un tā hidroloģiskos raksturparametrus, noteiktu pieļaujamo bīstamo un prioritāro vielu koncentrāciju notekūdeņos. Projekta laikā izstrādātie apmācību materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.