Iespēja ievietot informāciju par Jūsu produktiem mūsu mājas lapā!

Godājamie vides un tīrāku tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu attīstītāji, īpašnieki un izplatītāji!

Mēs vēlamies Jums piedāvāt iespēju ievietot informāciju par Jūsu tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem mūsu mājas lapā www.lvpa.lv, ko bieži apmeklē gan Latvijas rūpnieciskie uzņēmumi, gan pašvaldības.

Informācija var būt latviešu, krievu vai angļu valodās.

Noteikumi informācijas ievietošanai LVPA mājas lapā tiks noteikti abpusējā līgumā. Līguma paraugu skatīt šeit!

Projekta noslēgums, VVD

Noslēdzies projekts “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā”

Šī gada maijā noslēdzās LVPA un VVD sadarbības projekts “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā”. Visi projektā noteiktie rezultāti tika sasniegti, un maija beigās VVD tika iesniegtas “Ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras vadlīnijas”. Bez vadlīniju izstrādes projekta ietvaros tika organizēta viena sanāksme un divi semināri, kuros VVD RVP eksperti tika apmācīti vadlīniju praktiskā pielietojumā. 

Vadlīnijas, kā arī projekta ziņojums prezentāciju formā pieejams interesentiem pēc pieprasījuma.  

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību

Projekta sanāksme


Starprezultātu un vadlīniju dokumenta projekta apspriešanas sanāksme ar ieinteresētajām pusēm


2018. gada 29. novembrī norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta Nr. 1-08/213/2018 “Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā” starprezultātu un vadlīniju dokumenta projekta apspriešanas sanāksme ar ieinteresētajām pusēm. Sanāksme piedalījās LVPA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, “Starptautiskās lidosta "Rīga"”, Latvijas dzelzceļa, Latvijas Valsts ceļu un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment pārstāvji.

Sanāksmes laikā ieinteresētās puses tika iepazīstinātas ar projekta starprezultātiem un vadlīniju dokumenta projektu. Klātesošajiem tika sniegta iespēja izskatīt vadlīniju projektu un sniegt savus komentārus līdz 2018. gada 7. decembrim. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 30. decembrim.

Projekta noslēgums, iekārtas

Noslēdzies projekts “Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām”

Šīgada maijānoslēdzās LVPA un VARAM sadarbības projekts “Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām”. Visi projektānoteiktie rezultāti tika sasniegti, un maija beigās VARAM tika iesniegti projekta nodevumi:

·“Vadlīnijas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu regulējuma ieviešanai”,

·MK noteikumu projekts “Vides prasības mazo sadedzināšanas iekārtu apsaimniekošanai”.

Bez šiem nodevumiem projekta ietvaros tika izstrādāti arīpriekšlikumi citu normatīvo aktu attiecīgai aktualizācijai.

Vadlīnijas, kāarīprojekta ziņojums pieejams interesentiem pēc pieprasījuma.  

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību

Tehnisko noteikumu seminārs

Darba seminārs Valsts vides dienesta ekspertiem

Šī gada 12. un 13. novembrī norisinājās projekta Nr. 1-08/168/2018 “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšana un nosacījumu ievērošanas pārbaudē” divu dienu darba seminārs ar Valsts vides dienesta ekspertiem. Semināra ietvaros tika sniegts pārskats par normatīvo aktu prasību analīzes rezultātiem, rosinot diskusiju, kas ir prasību ietvars un kādā veidā tās var jēgpilni izpildīt. Dalībnieki arī izvērtēja Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 pielikumā iekļautās darbības un iespējas grozīt sarakstu, pārrunājot specifiskos nosacījumus, kas būtu jāizvirza noteiktu veidu darbībām. Semināra laikā tika izskatīti arī iespējamie lēmumu veidi un apspriesta VVD pārbaudes pieejas un iespējas pārliecināties par izvirzīto tehnisko noteikumu izpildi, kā arī izvērtēts, vai nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā, un kāds būtu labākais risinājums. Darba seminārā nozīmīga loma bija ekspertu darbam grupās, lai nostiprinātu vienotu pieeju un ekspertu veiktspēju.