Projekta 1-08/83/2019 noslēgums

Noslēdzies projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”

2020. gada septembrī noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA) un Valsts vides dienesta (VVD) sadarbības projekts “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, nodrošinot VVD RVP ekspertu apmācības sajaukšanās zonu aprēķināšanai bīstamo un prioritāro vielu novadīšanai vidē, lai, ņemot vērā ūdensobjekta stāvokli un tā hidroloģiskos raksturparametrus, noteiktu pieļaujamo bīstamo un prioritāro vielu koncentrāciju notekūdeņos. Projekta laikā izstrādātie apmācību materiāli tika nodoti VVD turpmākai izmantošanai un plāna īstenošanai.