2014/2015 gada projekti

Bsmall

 

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Latvijas Vides pārvaldības asociācija realizē šādus projektus:

Projektu vadlīnija „Multisektoriālie projekti” 

aktivitāte  - Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā

atbalstāmā aktivitāte 3.1. “Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā, novērtējot piesārņojuma emisiju samazināšanos”

projekta nosaukums  Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana

atbalstāmā aktivitāte 3.2. “Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana”

projekta nosaukums  Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai