EMAS II ieviešana Latvijas pašvaldībās

LIFE –ENVIRONMENT PROJEKTS 

Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pašvaldībās.

Mērķi
Vietējās pašvaldības Latvijā un citās jaunās dalībvalstis sastopas ar daudzām līdzīgām vides problēmām kā ūdens, gaisa un augsnes piesārņojums, atkritumi, nekontrolēta resursu izmantošana, utt. Kā rāda pieredze, vietējās pašvaldības var nozīmīgi sekmēt apkārtējās vides degradāciju, un tādēļ tām būtu ievērojami jāuzlabo sava efektivitāte vides snieguma jomā. EMAS II piedāvā organizācijām sistemātisku pieeju, risinot vides problēmas. Tomēr jauno dalībvalstu pašvaldības vēl plaši neizmanto EMAS II, kas savukārt ir konkrētā vides problēma, uz ko vērsts šis projekts.

Projekta galvenie mērķi ir:
- demonstrēt un veicināt EMAS II pielietošanu jauno dalībvalstu pašvaldību vidū, izmantojot Latviju kā piemēru;
- ieviest jaunus efektīvus rīkus EMAS II ieviešanā un izplatīšanā;
- palīdzēt jaunajām dalībvalstīm integrācijas ES procesā, ieviešot ES noteikumus vides sfērā.

Projekts veidots tā, lai sasniegtu vienu no ES sestās Vides rīcības programmas mērķiem: „Iedrošināt plašāku kopienu Eko-Menedžmenta un Audita Shēmas pielietojumu”.

Projekta norise
Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks veikti šādi soļi:
1. Izveidoti 5 reģionālie eksperimentālie klasteri, kas sastāvēs no vismaz 2 kaimiņu pašvaldībām un kalpos kā pamats turpmākajai EMAS II izplatīšanai valstī. Atlases kritēriji nodrošinās gan izmēra, gan ekonomiskās darbības ziņā atšķirīgu pašvaldību dalību projektā. Tiks radīta arī EMAS Zināšanu Vadības Interneta platforma, kas veidos pašvaldību EMAS lietotāju Latvijā, jaunajās dalībvalstīs un citās valstīs kopienu.
2. 5-dienu apmācību seminārs klasteru dalībniekiem, vietējiem un jauno pašvaldību konsultantiem par EMAS ieviešanu, un klasteru dalībnieku mācību brauciens uz Vācijas pašvaldībām, lai iepazītos ar EMAS praktisku pielietojumu.
3. EMAS II ieviešana eksperimentālajās pašvaldībās. Process sastāvēs no 6 soļiem ar obligātu auditu pēc katra soļa. Dalībniekiem būs jānosaka sava sākuma pozīcija, jānodrošina sakritība ar likumdošanas un citām prasībām, jāizstrādā mērķi, uzdevumi un programmas, jāievieš sistēma, jāpārbauda, jāauditē un jāpārskata tā. Klasteru pieeja dod pašvaldībām iespēju noteikt kopējus mērķus un tad apvienot spēkus, lai tos sasniegtu. EMAS II verifikāciju un reģistrāciju veiks ārējas akreditētas organizācijas.
4. Latvijas pašvaldību integrācija ES kopienā: iepazīstinot ar ES regulām un Vācijas pašvaldību pieredzi; pievienojoties ECLEI un citiem ES sakaru tīkliem; un nodibinot kontaktus ar ES pašvaldībām starptautiskā noslēguma seminārā.
5. Tiks aprakstīta un analizēta projektā iegūtā pieredze. „Gūtās mācības” tiks publicētas praktiskas rokasgrāmatas formā gan latviešu, gan angļu valodās.
6. Projekta rezultātu izplatīšana starp Latvijas un ES pašvaldībām starptautiskā noslēguma seminārā, ICLEI un citu sakaru tīklu izmantošana projekta rezultātu izplatīšanai, un EMAS Klasteru Rokasgrāmatas izplatīšana Latvijā un ES valstīs; EMAS Zināšanu Vadības Interneta platforma kļūs par zināšanu un pieredzes avotu pašvaldību EMAS lietotāju kopienai jaunajās dalībvalstīs un ne tikai; publikācijas nacionālajos laikrakstos un žurnālos un EMAS veicinošās institūcijas nodibināšana – EMAS Klasteru Centrs, kura funkcijas veiks LVPA.
7. Projekta novērtēšana un ziņošana ES. Projekts tiek periodiski novērtēts projekta vadības tikšanos laikā. Virzība un starpposmu atskaites tiek izstrādātas saskaņā ar iepriekš apstiprinātu grafiku un nodotas Komisijai.

Gaidāmie rezultāti
Gaidāmie projekta rezultāti:
1. Iespēja rādīt ES dalībvalstu pašvaldībām piemēru par EMAS II ieviešanu 5 reģionālajos klasteros. EMAS II ieviešana dos pašvaldībām: ievērojamus ikdienā izmantojamo resursu ietaupījumus, uzlabotu vides sniegumu, pārvaldības sistēmas un darbinieku uzvedības veidus. Pašvaldības kalpos kā paraugs un ietekmēs uzņēmējdarbības sektoru un vietējās kopienas, lai radītu pienākuma pilnu attieksmi pret apkārtējo vidi.
2. Eksperimentālie klasteri un EMAS Klasteru Centrs nodrošina atbalstu EMAS ieviešanā rajonu un valsts līmeņos. Apmācību materiāli un EMAS Klasteru Rokasgrāmata parāda klasteru pieejas priekšrocības EMAS II pakāpeniskai ieviešanai etapu veidā un nodrošina efektīvu rīkus EMAS sistēmu ieviešanai jau citur.
3. Sakaru rezultātā, kas dibināti pateicoties aktivitātēm, kas vērstas uz Latvijas integrāciju ES, (pašvaldībām tiks doti padomi, kā sekmīgāk nodibināt sakarus, dalīties pieredzē, utt.) radīsies veiksmīga sadarbība un pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Eiropas pašvaldībām.

Projekta partneri: Latvijas Vides pārvaldības asociācija, SIA Biznesa Konsultantu Grupa, Daugavpils dome, Naujenes pagasta padome, BAUM eV (Vācija).