VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā

VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienestu 2017. gada pavasarī uzsāka īstenot projektu “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā”. Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” ietvaros. Projekta virsmērķis ir nodrošināt vienotas metodiskas pieejas izmantošanu, veicot sākotnējos izvērtējumus, un VVD kapacitātes paaugstināšanu ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Sākot ar 2017. gadu, Valsts vides dienests veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu un pieņem lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma vai par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu (neiesaistot Vides pārraudzības valsts biroju izvērtējuma procedūrā). Līdz ar to izveidojās situācija, ka divpakāpju sistēmas vietā izvērtējums tiek veikts un lēmums tiek pieņemts vienā līmenī – VVD reģionālajās struktūrvienībās. Normatīvajos aktos atrunātā kārtība un lēmuma saturs nav pietiekoši detalizēts, lai nodrošinātu vienotu metodisku pieeju izvērtējuma veikšanā, tādejādi radot risku, ka par līdzīgām paredzētām darbībām VVD reģionālajās vides pārvaldēs tiek pieņemti saturā atšķirīgi lēmumi par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt vadlīnijas, kuru mērķis ir veicināt vienotas metodiskas pieejas izmantošanu, veicot sākotnējos izvērtējumus, un VVD kapacitātes paaugstināšanu ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā. Vadlīnijas tiks izstrādātas, adaptējot ES sākotnējā izvērtējuma vadlīnijās noteikto pieeju, kas interpretē jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/52/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk arī – Direktīva un Direktīva 2014/52/ES), prasības.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, kopumā tika noteikti 7 uzdevumi:

  1. Veikt esošās situācijas, t.sk. VVD un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) līdzšinējās prakses ietekmes sākotnēja izvērtējuma veikšanā, analīzi;
  2. Veikt ar sākotnējo izvērtējumu procedūru saistīto tiesas spriedumu analīzi;
  3. Veikt ES valstu pieredzes un ES vadlīniju analīzi un apzināt citu valstu labo praksi sākotnējo izvērtējumu veikšanā;
  4. Darba grupai, kurā ietverti VPVB, VVD Centrālās struktūrvienības un kompetenču centru pārstāvji (kopā 10-15 dalībnieki), prezentēt 1.-3. uzdevuma rezultātus un sagatavot vienotās metodiskās pieejas koncepciju, cita starpā, izvērtējot iespēju paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanu VVD nodrošināt caur Valsts vides dienesta informācijas sistēmu “TULPE”, nodrošinot lietotājiem draudzīgu e-pakalpojumu;
  5. Izstrādāt vadlīnijas ar vienotu metodisko pieeju ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanā;
  6. Noorganizēt 2 dienu apmācību semināru ar ekspertu dalību no visām VVD RVP (cita starpā nodrošinot ekspertu apmācību Vadlīniju lietošanā);
  7. Noorganizēt pieredzes apmaiņas semināru par praktisko metodiskās pieejas piemērošanu.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 30. maijam.