Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā

Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā

(Projekta reģ. nr. 1-08/132/2017)

Projekta kopsavilkums

Latvijas ilgtermiņa mērķis ir sasniegt tādu gaisa kvalitātes līmeni, kas nerada nepieņemamu ietekmi un risku cilvēku veselībai un videi. Diemžēl gaisa piesārņojums Rīgas administratīvās teritorijas „karstajos” punktos (Rīgas centra ielas ar intensīvu transporta plūsmu) pārsniedz Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos robežlielumus slāpekļa dioksīdam un daļiņām PM10. Efektīvai gaisa pārvaldībai un plānošanai ļoti būtiska ir aktuālas un ticamas informācijas pieejamība. Gaisa kvalitātes monitoringa stacijas Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 18 un Brīvības ielā 73 ir tehniski novecojušas, un tuvākajā laikā ir paredzēts tās aizvietot, kā arī nodot valsts pārziņā (pašlaik par staciju uzturēšanu atbildīga ir Rīgas pašvaldība). Papildus, Rīgas dome ir informējusi, ka turpmāk stacijas nevarēs izvietot augstākminētajās vietās un nepieciešams atrast jaunu vietu stacijas izvietojumam. Stacijām jāatrodas reprezentatīvā vietā, lai to dati par gaisa kvalitāti attēlo faktisko stāvokli un pamatojoties uz tiem varētu pieņemt nepieciešamos lēmumus gan pašvaldības, gan valsts līmenī. Staciju monitoringa dati tiek iesniegti arī Eiropas Savienībai, kas ir ļoti nozīmīgs aspekts, ņemot vērā pārkāpuma procedūru attiecībā uz gaisa kvalitāti zonā „Rīga”. Līdz ar to ir būtiski identificēt jaunas atbilstošas vietas transporta piesārņojuma novērošanas staciju izvietojumam Rīgā, izmantojot iespējas, ko sniedz mūsdienīgi tehniskie paņēmieni piesārņojuma novērtēšanā un prognozēšanā, kas līdz šim Latvijā nav pielietoti.

Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” ietvaros īstenoja projektu “Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā” (Projekta reģ. nr. 1-08/132/2017). Projekts īstenots sadarbībā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Projekta ietvaros ir analizētas normatīvo aktu prasības un vadlīniju rekomendācijas attiecībā uz autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes gaisa monitoringa staciju (turpmāk tekstā-TPAIS) izvietošanu, nosakot kritējus, kas tika ņemti vērā projekta ietvaros, identificējot potenciālās TPAIS izvietojuma vietas. Balstoties uz iepriekš definētiem kritērijiem un veicot apsekojumus dabā, tika identificētas 8 potenciālās TPAIS vietas, no kurām pēc saskaņošanas ar Rīgas domes pārstāvjiem tika atlasītas 5 vietas turpmākai padziļinātai izpētei. Atbilstoši projekta darba uzdevumam tika veikti indikatīvie slāpekļa dioksīda un daļiņu PM10 koncentrācijas mērījumi, izmantojot pasīvos paraugu ņēmējus, 5 potenciālās TPAIS izvietojuma vietās, kas arī 2 līdzšinējās monitoringa vietās Kr. Valdemāra un Brīvības ielās. Papildus potenciālās un līdzšinējās TPAIS izvietojuma vietās ir veikta gaisa piesārņojuma koncentrāciju modelēšana, izmantojot gaisa piesārņojuma izkliedes modeļa ievaddatus, kas ir sagatavoti projektam „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020. gadam”. Indikatīvā monitoringa un piesārņojuma izkliedes modelēšanas rezultāti analizēti ar mērķi noteikt tās potenciālās TPAIS izvietojuma vietas, kas vislabāk atbilst TPAIS izvietojuma kritērijiem, ka arī labi reprezentē līdzšinējās TPAIS izvietojuma vietas. Apkopojot novērtējuma rezultātus, ir konstatēts, ka potenciālās vietas Kr. Valdemāra ielā 65 un Kalnciema ielā 39B vislabāk atbilst visiem izvirzītajiem kritērijiem.