Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde 

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde 

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) un Latvijas Ornitoloģijas biedrība (turpmāk – LOB) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2018. gada maijā uzsāka īstenot projektu “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde”. Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai” ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt Latvijas kompetento iestāžu gatavību koordinētiem un efektīviem glābšanas darbiem jūras un krasta piesārņojuma gadījumā.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Ar katru gadu pieaug transportējamās naftas apjoms Baltijas jūrā, pieaugot arī negadījumu un naftas produktu noplūžu riskam. Sākot ar 2009. gadu negadījumu skaitam ir tendence pieaugt (HELCOM. Baltic Marine Environment Protection Commission. “Annual Report on Shipping accidents in the Baltic Sea in 2013”). 2013. gada HELCOM ministru deklarācijā tika noteikts, ka dalībvalstis līdz 2016. gadam izstrādā “Oiled Wildlife Response” plānu (dzīvnieku glābšanas plāns piesārņojuma ar naftas produktiem gadījumā). Latvijā šāds plāns joprojām nav izstrādāts, līdz ar to nav noteikta kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas minētas Valsts Civilā aizsardzības plānā, rīkosies gadījumos, kad nepieciešama dzīvnieku glābšana jūras un krasta piesārņojuma gadījumā, kā arī procedūras ārvalstu palīdzības pieprasīšanai. Projekta īstenošana nodrošinās MK rīkojuma par Nacionālo gatavības plānu, normatīvo aktu par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, ES direktīvas 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, prasību izpildi.

Projekta nepieciešamību atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 5 darba uzdevumi:

  1. Veikt vadlīniju un normatīvo aktu prasību izvērtējumu, kā arī citu valstu pieredzes līdzvērtīgu plānu izstrādē analīzi;
  2. Izstrādāt Rīcības plāna sākotnējo projektu;
  3. Noorganizēt sanāksmi ar ieinteresētajām pusēm, kuras laikā tiktu apspriests Rīcības plāna sākotnējais projekts;
  4. Izstrādāt Rīcības plāna projektu un saskaņot to ar VVD;
  5. Noorganizēt noslēguma semināru ieinteresētajām pusēm.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 30. decembrim.