Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā

Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā

 2018. gada maijā biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) uzsāka projekta “Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai” ietvaros. Projekta virsmērķis ir izstrādāt nacionālā līmeņa vadlīnijas kopējo vides trokšņa novērtēšanas metožu (CNOSSOS-EU) piemērošanai Latvijā, veicot sliežu ceļu transporta radītā trokšņa novērtējumu.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Saskaņā ar Direktīvas 2015/996 prasībām, ne vēlāk kā pēc 2018. gada 31. decembra visām dalībvalstīm jāsāk izmantot kopējās trokšņa novērtēšanas metodes (CNOSSOS-EU). Direktīvas mērķis ir formulēt kopēju pieeju, lai prioritārās jomās nepieļautu, novērstu vai samazinātu kaitīgās sekas, ieskaitot kairinājumu, kas rodas, iedarbojoties vides troksnim. Lai nodrošinātu Direktīvas prasību pārņemšanu, ir nepieciešams noteikt, kādi papildus dati ir nepieciešami trokšņa modelēšanai un kādi emisijas faktori piemērojami attiecīgiem trokšņa avotiem. Izstrādājot vadlīnijas, ir plānots analizēt datu pieejamību un emisijas faktoru izmantošanas iespējas sliežu ceļu transporta radītā trokšņa vērtēšanai. Ņemot vērā to, ka Latvijā nav izstrādāti nacionāli emisijas faktori un mūsu dzelzceļa transports būtiski atšķiras no lielākajā daļā citu Eiropas valstu izmantotā, emisijas faktoru noteikšana dzelzceļa transportam ir īpaši problemātiska. Nacionālu emisijas faktoru izstrāde ir laikietilpīgs un dārgs process, tādēļ ir nepieciešams apzināt, vai dzelzceļa trokšņa vērtēšanai Latvijā ir izmantojami kādas citas ES valsts nacionālās metodes emisijas faktori. Tā kā no 2018. gada 31. decembra dzelzceļa radītā trokšņa novērtēšanai tehniski būs iespējams izmantot jebkādus emisijas faktorus, jo kopējās novērtēšanas metodes (CNOSSOS-EU) tādus nenosaka, šāda situācija var novest pie brīvas interpretācijas dzelzceļa radītā trokšņa novērtēšanas procedūrās, nozīmīgi palielinot iespēju, ka emisijas ievades dati var tikt pielāgoti vēlamajam rezultātam, nevis faktiskajai situācijai. Līdz ar to ir būtiski noteikt, kādi emisijas faktori būtu izmantojami nacionālajā mērogā.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 6 darba uzdevumi:

  1. Direktīvas 2015/996 nosacījumu izvērtējums un citu valstu pieredzes apkopojums par kopīgo trokšņa novērtēšanas metodes piemērošanu attiecībā uz dzelzceļa radīto troksni;
  2. Dzelzceļa radītā vides trokšņa mērījumi;
  3. Aprēķinu veikšana un mērījumos iegūto rezultātu salīdzināšana ar aprēķinu rezultātiem;
  4. Starprezultātu un vadlīniju dokumenta projekta apspriešanas sanāksme ar ieinteresētajām pusēm;
  5. Vadlīnijas par direktīvā Nr. 2015/996 noteikto kopīgo trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanu Latvijā attiecībā uz dzelzceļa radīto troksni;
  6. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana LVAFA publicēšanai www.lvafa.gov.lv

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 30. decembrim.