VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšana un nosacījumu ievērošanas pārbaudē

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšana un nosacījumu ievērošanas pārbaudē

2018. gada maijā biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) uzsāka projekta “VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšana un nosacījumu ievērošanas pārbaudē” īstenošanu. Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai” ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis ir izveidot tehnisko noteikumu izsniegšanas un prasību ievērošanas pārbaudes sistēmu kā efektīvu instrumentu vides aizsardzības sistēmā, kas nodrošina nepieciešamo pasākumu ietekmes novēršanai vai samazināšanai plānošanu un ieviešanu.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, Valsts vides dienests būs atbildīgā institūcija par būvprojektu atbilstības tehnisko noteikumu nosacījumiem pārbaudi (2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 147. punkts). Līdz šim termiņam būvprojektu atbilstības tehnisko noteikumu nosacījumiem pārbaude būs būvvaldes kompetencē. Iepriekš VVD RVP izsniedza tehniskos noteikumus, bet neizskatīja būvprojektus, līdz ar to VVD RVP trūkst nepieciešamās kompetences un procedūru, lai nodrošinātu kvalitatīvu, sistematizētu un vienotu pieeju būvprojektu pārbaudē. Lai nodrošinātu vienotas pieejas starp visām VVD RVP, kas atbilstu nepieciešamajiem kvalitātes kritērijiem, piemērošanu, projektā ir plānots identificēt rīcības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienotu pieeju starp VVD RVP ekspertiem tehnisko noteikumu izsniegšanas un būvprojektu izvērtēšanas ietvaros. Lai nodrošinātu efektīvu tehnisko noteikumu izdošanas un prasību ievērošanas pārbaudes sistēmas funkcionēšanu, projekta ietvaros tiks izvērtēta arī nepieciešamība pēc normatīvo aktu grozījumiem. Augstākminētie projekta rezultāti tiks sagatavoti, pamatojoties uz normatīvo aktu izvērtējumu, konsultācijām ar VVD iespējamo attīstības scenāriju izstrādē, kā arī projekta semināriem.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 6 darba uzdevumi:

  1. Normatīvo aktu prasību izvērtējums attiecībā uz tehnisko noteikumu sagatavošanu, izsniegšanu un nosacījumu ievērošanas pārbaudi;
  2. Priekšlikumu (2 - 3 scenāriji) sagatavošana;
  3. Darba sanāksmes organizēšana ar ieinteresētajām pusēm;
  4. Divu dienu darba semināra organizēšana VVD ekspertiem;
  5. Izvēlētā scenārija īstenošanai nepieciešamo rīcību saraksta sagatavošana;
  6. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana LVAFA publicēšanai www.lvafa.gov.lv

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2018. gada 30. decembrim.