Nacionālā rīcības plāna izstrādes projekta noslēgums

Noslēdzies projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde”

 

2018. gada decembrī noslēdzās LVPA, LOB un VVD sadarbības projekts “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde”. Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, izstrādājot Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā dokumenta projektu. Bez rīcības plāna projekta izstrādes projekta ietvaros tika organizēta sanāksme ar ieinteresētajām pusēm un noslēguma seminārs. Abu pasākumu ietvaros iegūta informācija tika ņemta vērā, sagatavojot rīcības plāna projekta gala versiju.

Vairāk par projekta uzsākšanu, mērķiem un būtību.

Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta reģistrācijas Nr. 1- 08/34/2020). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.


Projekta mērķis ir definēt principus un kritērijus drošības pārvaldības sistēmas elementu darbības apliecināšanai, lai veicinātu inovatīvu un ekoefektīvu ekonomiku, kas izvirzīta starp Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzdevumiem, kā arī veidotu vienotu sapratni par drošības pārskata (turpmāk – DP) un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas (turpmāk – RANP) dokumentos iekļaujamo informāciju gan objektu atbildīgajām personām, gan arī uzraugošajām institūcijām, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijas teritorijā darbojas liels skaits paaugstinātas bīstamības uzņēmumu, no kuriem 69 uzņēmumiem darbība jāorganizē atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 131) noteiktajām prasībām. No tiem, 40 uzņēmumi ir zemāka riska līmeņa objekti un 29 uzņēmumi – augstāka riska līmeņa objekti.

Prakse liecina, ka MK noteikumiem Nr. 131 atbilstošās dokumentācijas – iesnieguma par bīstamajām vielām, DP vai RANP un civilās aizsardzības plāna sagatavošana komersantam aizņem no 2 līdz 6 mēnešiem. Patērētais laiks ir ļoti atkarīgs gan no uzņēmuma, gan tajā notiekošo tehnoloģisko procesu sarežģītības, gan arī no operatora izpratnes par drošības sistēmas prasībām. Savukārt DP vai RANP izvērtēšana Vides pārraudzības valsts birojā ilgst līdz 4 mēnešiem. Līdz ar to kopumā šī procesa termiņi ir ievērojami un neskaidrības procesā nereti kavē inovatīvas un ekoefektīvas ekonomikas attīstību.


Papildus tam, uzņēmumi no VPVB tikai dažos atsevišķos gadījumos saņem izvērtējumu, kurā secināts, ka RANP vai DP ir izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr. 131 prasībām un ka objektu var sākt ekspluatēt vai turpināt ekspluatēt bez papildu nosacījumiem, ievērojot RANP vai DP paredzētos pasākumus. Lielākoties VPVB uzdod atbildīgajai personai izdarīt grozījumus vai papildinājumus RANP vai DP, norādot šo darbu izpildes termiņus. Izvērtējot šos gadījumus, jāsecina, ka daļā no uzņēmumiem tiešām nav izprasti un ieviesti nepieciešamie drošības sistēmas elementi, taču lielā daļā gadījumu uzņēmumi ir ieviesuši un nodrošina atbilstību normatīvo aktu prasībām. Šajos gadījumos jāsecina, ka pozitīva izvērtējuma rezultāta saņemšanu daudzos aspektos kavē vienotas izpratnes par nepieciešamajiem apliecinājumu veidiem un informācijas apjomu, kas jāiekļauj riska pārvaldības dokumentācijā.

 

Projekta tiešais ieguvums būs administratīvā sloga samazināšana, samazinot formālo procedūru laiku, definējot skaidrus dokumentu izstrādāšanas un izvērtēšanas principus, kas savukārt dod iespējas identificēt un koncentrēties uz būtiskajiem riska samazināšanas jautājumiem. Riska pārvaldības sistēmas pilnveidošana, it īpaši uzņēmumos, kas lielākoties izvietoti blīvi apdzīvotās teritorijās, ir aktuāls sabiedrības drošības jautājums, kas var samazināt kopējo rūpniecisko avāriju riska līmeni.


Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 9 darba uzdevumi:

  

  1. Vadlīniju DP sagatavošanai un noformēšanai izstrāde;

  2. Vadlīniju RANP sagatavošanai un noformēšanai izstrāde;

  3. Viena DP sagatavošanas pilotprojekta veikšana;

  4. Vienas RANP sagatavošanas pilotprojekta veikšana;

  5. DP un RANP sagatavošanas un noformēšanas vadlīniju pilnveidošana;

  6. Darbsemināru, kas iekļauj diskusijas, lai kopīgi izstrādātu optimālo riska izvērtēšanas komisijas (RIK) darbības modeli, organizēšana;

  7. Rekomendāciju izstrāde normatīvo aktu pilnveidošanai rūpniecisko avāriju riska novērtējuma jomā;

  8. Semināra organizēšana un izdales materiāla sagatavošana rūpniecisko avāriju riska objektiem un to uzraudzībā iesaistītajām institūcijām;

  9. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un VPVB publicēšanai abu institūciju mājas lapās. 

 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 30. augustam. 

Vadlīniju daba verijas šeit:

 1. DP vadlīnijas 

 2. RANP vadlīnijas

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

 

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/35/2020). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir sadarbībā ar VVD izstrādāt digitālus mācību līdzekļus gaisa kvalitātes pārvaldības jomā un pilnveidot VVD ekspertu un inspektoru zināšanas un prasmes šajos jautājumos.

 

Projekta nepieciešamības pamatojums

 

Viena no VVD darbības stratēģijā 2018. – 2020. gadam definētajām būtiskajām prioritātēm ir labas gaisa kvalitātes nodrošināšana. Ņemot vērā pieredzējušu un profesionālu darbinieku aiziešanu no darba VVD un grūtības aizpildīt vakances ar kvalificētiem darbiniekiem, atbilstoši šai stratēģijai ir nepieciešams apmācīt VVD ekspertus un inspektorus emisiju novērtēšanā un kontrolē, sagatavojot mācību materiālus un izstrādājot jaunas vadlīnijas.

 

Sagatavojot projekta koncepciju, tika apzināts, kādi ir šī brīža galvenie izaicinājumi un nepilnības VVD darbinieku profesionālajā sagatavotībā. Kā svarīgākās ir identificētas šādas tēmas, kurās nepieciešams stiprināt ekspertu un inspektoru zināšanas un profesionālās prasmes gaisa aizsardzības jomā, ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas un piesārņojošo darbību apjomu: vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošana un atbilstošo emisiju kontrole un vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas.

 

Kopumā mācību materiālu, t.sk. vadlīniju, sagatavošana un darbinieku apmācība sniegs nozīmīgu ieguldījumu izpratnes veicināšanā un administratīvā sloga mazināšanā, veicinot VVD spēju sniegt operatoram konsultācijas un normatīvo aktu prasību skaidrojumus, kas ir viens no būtiskākajiem regulējuma sarežģītību kompensējošiem pasākumiem. Vienlaikus tiks veicināta efektīvāka gaisa kvalitātes pārvaldība, kuras mērķis ir labas gaisa kvalitātes sasniegšana un/vai uzturēšana Latvijas teritorijā.

 

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 7 darba uzdevumi:

 

   
 1. Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīniju izstrāde (skat. zemāk);
 2.  
 3. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu kontroli izstrāde;
 4.  
 5. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanu un atbilstošo emisiju kontroli izstrāde;
 6.  
 7. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par vispārīgajiem operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principiem un tehniskajām iespējām izstrāde;
 8.  
 9. Apmācību semināru organizēšana un vadīšana;
 10.  
 11. Mācību satura un apmācību materiāla novērtēšana un pilnveidošana;
 12.  
 13. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana Fonda administrācijā un VVD publicēšanai abu institūciju mājas lapās.
 14.  

 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 30. jūlijam. 

2021. gada 10.-11. jūnija semināra programma

2021. gada 17.-18. jūnija semināra programma 

 

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīniju izstrāde

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu “Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole”.

Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis ir izstrādāt digitālus mācību līdzekļus gaisa kvalitātes pārvaldības jomā un pilnveidot ekspertu un inspektoru zināšanas un prasmes šajos jautājumos.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas un piesārņojošo darbību apjomu identificēts, ka nepieciešams pilnveidot VVD darbinieku zināšanas un profesionālās prasmes gaisa aizsardzības jomā. Apmācību laikā apskatītas 3 tēmas, nodrošinot apmācību materiālus par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšanu un kontroli, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanu un atbilstošo emisiju kontroli un operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa vispārīgajiem principiem un tehniskajām iespējām. Kopumā mācību materiālu sagatavošana un darbinieku apmācība sniegs nozīmīgu ieguldījumu izpratnes veicināšanā un administratīvā sloga mazināšanā, veicinot VVD spēju sniegt operatoram konsultācijas un normatīvo aktu prasību skaidrojumus, kas ir viens no būtiskākajiem regulējuma sarežģītību kompensējošiem pasākumiem. Vienlaikus tiks veicināta efektīvāka gaisa kvalitātes pārvaldība, kuras mērķis ir labas gaisa kvalitātes sasniegšana un/vai uzturēšana Latvijas teritorijā.

Projekta nepieciešamību atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 4 darba uzdevumi:

1. Izstrādāt šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas,

2. Sadarbībā ar Kompetences centru izstrādāt atbilstošu mācību saturu un sagatavot digitālos mācību līdzekļus šādām apmācību tēmām: vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošana un atbilstošo emisiju kontrole, vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas,

3. Noorganizēt un novadīt VVD ekspertiem un inspektoriem divus apmācību seminārus (viena apmācību semināra ilgums – divas dienas, dalībnieki – katrā no semināriem tiek apmācīta viena ekspertu un inspektoru grupa, kuras lielums nepārsniedz 20 cilvēkus),

4. Apkopot apmācību semināru dalībnieku atsauksmes un pilnveidot mācību līdzekļus.

Projekts noslēdzās 2021. gada jūlijā. Visi projektā noteikti uzdevumi tika izpildīti, un noslēgumā tika izstrādātas šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas, kā arī mācību līdzekļi par visām apmācību tēmām. Projekta ietvaros tika organizēti divi divu dienu apmācību semināri VVD ekspertiem un inspektoriem.

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas 2021

Apmācību materiāli:

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas principi

Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole

Vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas