Vadlīnijas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējama veikšanai zemes dzīļu jomā

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides vides dienestu (turpmāk – VVD) 2023. gada oktobrī uzsāka īstenot projektu “Vadlīnijas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējama veikšanai zemes dzīļu jomā” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/89/2023). Projekts tiek īstenots valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā 2023./2024. gadam vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojums

Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma (IVSI) procedūru reglamentē Likums par ietekmes uz vidi novērtējumu un uz tā pamatā izdotie normatīvie akti.

Laika posmā no 2020. gada 1. februāra līdz 2023. gada 1. jūlijam ir izdoti 196 tehniskie noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei, ja tās uzsākšanai nepieciešama pašvaldības izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja. Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums zemes dzīļu izmantošanas jomā, t.sk. derīgo izrakteņu ieguves jomā ir komplicēts process, ņemot vērā lielo potenciāli skarto ietekmes pušu skaitu un ietekmes uz vidi daudzveidību. Par būtiskām, traucējošām vai potenciāli būtiskām ietekmēm, kas vērtējamas IVSI ietvaros, ir uzskatāmas: vides troksnis, gaisa piesārņojums, hidroģeoloģiskās un hidroloģiskās ietekmes, ietekme uz sugām un biotopiem, ainavām utt. Īpaši sarežģīti ir novērtējumi, kuru kontekstā ir jāvērtē vairāku līdzīgu projektu kumulatīvā ietekme uz vidi un iedzīvotājiem.

Projekta mērķis ir samazināt zemes dzīļu izstrādes ietekmi uz vidi, uzlabojot un standartizējot ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējama procesu šajā jomā, izstrādājot vadlīnijas. Detalizētas vadlīnijas praktiski nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūru attiecībā uz zemes dzīļu ieguvi. Tas ļautu Valsts vides dienestam kvalitatīvi īstenot normatīvajos aktus noteikto kārtību zemes dzīļu ieguvē un vienlaikus izstrādātu skaidrus  nosacījumus projektu attīstītājiem. Vadlīniju izstrādes laikā īpaša uzmanība tiks veltīta kumulatīvās ietekmes novērtējumam, ietekmes uz vidi pilnās procedūras piemērošanas kritēriju noteikšanai, izmantojamas informācijas avotiem un nepieciešamiem novērtējumiem. Paredzēts, ka katrai no iepriekšminētām būtiskām ietekmēm tiks sagatavots apraksts, kas ietvers sevī ietekmes vispārīgo aprakstu, esošo normatīvo regulējumu un rekomendācijas, iesniedzamo informāciju IVSI veikšanai, paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma aprakstu, derīgo izrakteņu ieguves projektā iekļaujamā informācija.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 7 darba uzdevumi:

  1. Problemātisko jautājumu apzināšana un izvētējums
  2. Vadlīniju satura saskaņošana
  3. Vadlīniju projekta izstrāde
  4. Konsultācijas ar ekspertiem un iesaistītām pusēm
  5. Vadlīniju gala versijas sagatavošana
  6. Projekta noslēguma semināra organizācija
  7. Metodiskā materiāla gala varianta sagatavošana un publicitātes nodrošināšana