Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA), Latvijas Veterinārārstu biedrība (turpmāk – LVB) un Latvijas Ornitoloģijas biedrība (turpmāk – LOB) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2019. gada augustā uzsāka īstenot projektu “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde”. Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai” ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt Latvijas kompetento iestāžu gatavību koordinētiem un efektīviem glābšanas darbiem jūras un krasta piesārņojuma gadījumā, īpaši attiecībā uz cietušo dzīvnieku glābšanu.

2018. gadā projekta “Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde” ietvaros, sadarbojoties LVPA, LOB un VVD tika izstrādāta rīcības plāna projekts. Iepriekš izstrādāto plāna projektu paredzēts pārskatīt un aktualizēt jaunā projekta ietvaros. Aktualizēšana ietver plāna papildināšanu ar rīcības plāna izmaksu aprēķinu, plāna juridisko izvērtējumu un citu aktuālo informāciju.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Ar katru gadu pieaug transportējamās naftas apjoms Baltijas jūrā, pieaugot arī negadījumu un naftas produktu noplūžu riskam. Sākot ar 2009. gadu negadījumu skaitam ir tendence pieaugt (HELCOM. Baltic Marine Environment Protection Commission. “Annual Report on Shipping accidents in the Baltic Sea in 2013”). 2013. gada HELCOM ministru deklarācijā tika noteikts, ka dalībvalstis līdz 2016. gadam izstrādā “Oiled Wildlife Response” plānu (dzīvnieku glābšanas plāns piesārņojuma ar naftas produktiem gadījumā). Latvijā šāds plāns joprojām nav izstrādāts, līdz ar to nav noteikta kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas minētas Valsts Civilā aizsardzības plānā, rīkosies gadījumos, kad nepieciešama dzīvnieku glābšana jūras un krasta piesārņojuma gadījumā, kā arī procedūras ārvalstu palīdzības pieprasīšanai. Projekta īstenošana nodrošinās MK rīkojuma par Nacionālo gatavības plānu, normatīvo aktu par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, ES direktīvas 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, prasību izpildi.

Projekta nepieciešamību atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 6 darba uzdevumi:

  1. Pārskatīt un aktualizēt 2018. gadā izstrādātā rīcības plāna projektu un izstrādāt Rīcības plāna gala redakciju;
  2. Veikt ar plāna īstenošanu saistīto izmaksu aprēķinu;
  3. Veikt plāna juridisko izvērtējumu un sagatavot rekomendācijas plāna juridiskajam statusam;
  4. Organizēt 2 dienu semināru un plānā iekļauto situāciju izspēli (sadarbības un apziņošanas kārtība) darba grupās ar ieinteresētajām pusēm (t.sk., VVD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, Latvijas veterinārārstu biedrība, piekrastes pašvaldības, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Ornitoloģijas biedrība u.c.);
  5. Nodrošināt Rīcības plāna stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu;
  6. Organizēt noslēguma semināru ieinteresētajām pusēm.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 30. jūnijam.