VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2019. gada augustā uzsāka īstenot projektu "VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā". Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt VVD reģionālu vides pārvalžu (turpmāk – RVP) veiktspēju sajaukšanās zonu noteikšanā gan esošām piesārņojošām darbībām, izvirzot samērīgus un pamatotus nosacījumus piesārņojošās darbības atļaujās, gan plānotām darbībām, sākotnējā izvērtējuma ietvaros novērtējot darbības būtiskumu, ja notekūdeņu novadīšana paredzēta virszemes ūdeņos.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Normatīvais regulējums (Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”) paredz RVP pienākumu izvērtēt iespēju noteikt sajaukšanās zonu virszemes ūdeņos lejpus prioritāro vielu vai bīstamo vielu punktveida izplūdes vietas gan, izvirzot nosacījumus, piesārņojošās darbības atļaujā, gan, novērtējot paredzētās darbības ietekmes būtiskumu, sākotnējā izvērtējuma procesā. Latvijas – Lietuvas sadarbības projekta “Harmonizēta ūdeņu kvalitātes un piesārņojuma riska pārvaldība” (HOTRISK) ietvaros 2013./2014. gadā izstrādātās vadlīnijas praksē netiek efektīvi izmantotas, jo ir konstatēti datu trūkumi, kā arī netiek nodrošināta VVD ekspertu apmācība.

Projekts nodrošinās LVAF finansēto projektu “VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā” un “Spēkā esošo piesārņojošo darbību atļauju izvērtējums un rekomendāciju izstrāde VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā” ietvaros izstrādāto rekomendāciju ieviešanu virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 5 darba uzdevumi:

  1. Izvērtēt līdzšinējo VVD reģionālo vides pārvalžu pieredzi un praksi sajaukšanās zonu noteikšanā, lai identificētu galvenos šķēršļus un apstākļus, kas rada ierobežojumus normatīvo aktu prasību izpildē. Uzdevuma ietvaros tiks vērtētas vismaz 2-3 katras RVP izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas darbībām, kas notekūdeņus novada vidē, apskatot, vai un kā ir novērtētas sajaukšanās zonas, kādi nosacījumi izvirzīti. Tāpat tiks klātienē vai telefoniski intervēti katras RVP eksperti par izmantoto pieeju sajaukšanās zonas noteikšanai un nosacījumu izvirzīšanai.
  2. Sajaukšanās zonu aprēķina metožu izvērtējums un VVD piemērotākās metodes izvēle un adaptācija tiks īstenota sadarbībā ar Kompetences centru, kas izvēlēsies operatoru, kas veicot piesārņojošo darbību attīrītos notekūdeņus novada virszemes ūdeņos, vai teorētisku piemēru, kam tiks veikts sajaukšanās zonas aprēķins.  šī uzdevuma ietvaros tiks izvērtēta HOTRISK projektā izstrādāto vadlīniju piemērojamība sajaukšanās zonu aprēķina veikšanai. Izvērtējums iekļaus arī citu valstu vadlīniju (vismaz 2) piemērotības analīzi, ja HOTRISK projekta vadlīnijas būs ierobežoti vai nebūs izmantojamas sajaukšanās zonu aprēķinam. Tāpat tiks ņemtas vērā Eiropas Komisijas tehniskās pamatnostādnes sajaukšanās zonu noteikšanai. Šis uzdevums ietvers arī aprēķinu veikšanai nepieciešamo datu apkopošanu un var iekļaut arī piesārņojošo vielu koncentrācijas vai citu parametru noteikšanu, ja šāda informācija nebūs pieejama.
  3. Sadarbībā ar Kompetences centru tiks sagatavots apmācību programma un materiāls, lai VVD RVP ekspertiem sniegtu izpratni par principiem un pieeju sajaukšanās zonu noteikšanā, kā arī stiprinātu to prasmes šajā jomā. Apmācību materiālu Kompetences centrs plāno izmantot arī turpmāk jauno ekspertu apmācībām.
  4. Noorganizēt un novadīt 2 dienu pārskata un apmācību semināru VVD RVP ekspertiem (līdz  32 dalībniekiem). Seminārs tiks organizēts sadarbībā ar VVD un Kompetences centru.
  5. Izstrādāt rīcības plānu turpmākajām aktivitātēm, lai nodrošinātu MK Noteikumu Nr. 34 prasību par sajaukšanās zonu noteikšanu iekļaušanu līdz šim izsniegtajās piesārņojošo darbību atļaujās, kur notekūdeņi tiek novadīti virszemes ūdeņos, kā arī nepieciešamajām turpmākajām rīcībām, kas nepieciešamas projekta ietvaros konstatēto trūkumu novēršanai.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 30. jūnijam.