Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) un nodibinājums “Teiču dabas fonds” sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2022. gada oktobrī uzsāka īstenot projektu “Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/56/2022). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt rekomendācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un saistošā normatīvā regulējuma izmaiņām, lai padarītu IVN (turpmāk – IVN) procesu vispusīgi racionālāku un efektīvāku, samazinot administratīvo slogu paredzētās darbības ierosinātājiem un kompetentajām institūcijām.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotie tiesību akti ir izstrādāti, transponējot IVN direktīvas. Laika gaitā Latvijas IVN tiesiskais ietvars ticis vairākas reizes grozīts, izmantojot valstīm piešķirto izvēles brīvību attiecībā uz IVN procesa dažādu posmu organizēšanu, tādējādi iestrādājot likumdošanā vairākas nacionālas prasības (risinājumus), kas tieši neizriet no direktīvas.

IVN ekspertu pieredze liecina, ka dažādas “šaurās vietas” vispārējā IVN procesā ir konstatētas virknē projektu, un tas liecina par trūkumiem spēkā esošajā procedūrā un kavē tautsaimniecībai būtisku projektu attīstību dažādās nozarēs. Noteiktais procesuālais termiņš viena projekta īstenošanai pašlaik ir aptuveni astoņi mēneši, bet praksē IVN procedūras izpildei nepieciešamais laiks var pārsniegt arī 30 mēnešus.

Šī Projekta izstrādātās rekomendācijas un risinājumi ļautu pilnveidot IVN procesu valstī kopumā – sākotnēji tiktu identificētas “šaurās vietas” un procedurālie šķēršļi projektu attīstībai. Paralēli tiks noteikts, kuras no Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tieši izriet no ES prasībām, kāda ir citu valstu prakse direktīvas transponēšanā un kāda ir Latvijas tiesu prakse attiecībā uz IVN procedūru. Pēc šauro vietu un šķēršļu identificēšanas, kā arī labās prakses, ES prasību un Latvijas tiesu prakses analīzes kopā ar ieinteresētajām pusēm tiks identificēti potenciālie risinājumi IVN normatīvā regulējuma pilnveidošanai, kas tiks izvērtēti un apkopoti rakstiskās rekomendācijās.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteiktas 8 aktivitātes:

  1. Veikt padziļinātas intervijas ar IVN profesionāļiem (aptverot ~ 10 nozīmīgākos IVN jomas izstrādātājus), sabiedrības pārstāvjiem un iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi noteikt šaurās vietas un šķēršļus spēkā esošajā IVN procedūrā un apkopot ieteikumus IVN procedūras optimizēšanai.
  2. Veikt IVN direktīvas prasību pārņemšanas izvērtējumu un identificēt potenciālās procesa optimizācijas iespējas.
  3. Veikt citu valstu prakses (aptverot vismaz 3 valstis) IVN direktīvas transponēšanā un īstenošanā izvērtējumu, labās prakses piemēru apkopošanu.
  4. Veikt Latvijas tiesu prakses izvērtējumu attiecībā uz jautājumiem, kas skar IVN procedūru un tās īstenošanu.
  5. Organizēt fokusa grupas, apzinot praktiķu, nevalstisko organizāciju, kompetento institūciju un pašvaldības pārstāvošo organizāciju viedokli attiecībā uz procesa optimizācijas variantiem un potenciālajiem risinājumiem.
  6. Organizēt vienas dienas semināru ieinteresētajām pusēm, prezentējot aptaujas un fokusa grupu rezultātus, kā arī secinājumus no direktīvas prasību, citu valstu pieredzes un Latvijas tiesu prakses izvērtējuma, un organizēt darba grupas ieteikumu izstrādei IVN procesa pilnveidošanai.
  7. Sagatavot rekomendācijas izmaiņām IVN normatīvajā regulējumā.
  8. Prezentēt izstrādātās rekomendācijas Vides konsultatīvās padomes (VKP) sēdē un sanāksmē ar VARAM, kā arī sagatavot preses relīzi publicēšanai medijos.

 Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 30. septembrim.