Noslēdzies projekts “Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā”

2023. gada septembrī noslēdzās Latvijas Vides pārvaldības asociācijas (LVPA), nodibinājuma “Teiču dabas fonds” un Vides pārraudzības valsts biroja īstenotais projekts “Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā”. Projekta ietvaros tika īstenotas astoņas aktivitātes:

  1. Veiktas padziļinātas intervijas ar IVN profesionāļiem, sabiedrības pārstāvjiem un iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem ar mērķi noteikt šaurās vietas un šķēršļus spēkā esošajā IVN procedūrā un apkopot ieteikumus IVN procedūras optimizēšanai.
  2. Veikts IVN direktīvas prasību pārņemšanas izvērtējums un identificētas potenciālās procesa optimizācijas iespējas.
  3. Veikts citu valstu prakses IVN direktīvas transponēšanā un īstenošanā izvērtējums, labās prakses piemēru apkopošana.
  4. Veikts Latvijas tiesu prakses izvērtējums attiecībā uz jautājumiem, kas skar IVN procedūru un tās īstenošanu.
  5. Organizētas četras fokusa grupas, apzinot praktiķu, nevalstisko organizāciju, kompetento institūciju un pašvaldību viedokli attiecībā uz procesa optimizācijas variantiem un potenciālajiem risinājumiem.
  6. Organizēts vienas dienas seminārs ieinteresētajām pusēm, prezentējot aptaujas un fokusa grupu rezultātus, kā arī secinājumus no direktīvas prasību, citu valstu pieredzes un Latvijas tiesu prakses izvērtējuma, un organizētas četras darba grupas ieteikumu izstrādei IVN procesa pilnveidošanai.
  7. Sagatavotas rekomendācijas izmaiņām IVN normatīvajā regulējumā.
  8. Nodrošināti izstrādāto rekomendāciju publicitātes pasākumi.

Projekta ietvaros paredzētie rezultāti tika sasniegti, un uz plašas izpētes un ieinteresēto pušu iesaistes pamata tika izstrādātas rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā.

Rekomendācijas ir pieejamas šeit.