Emisiju daudzuma un DRN kalkulatoru darbības koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides vides dienestu (turpmāk – VVD) 2023. gada oktobrī uzsāka īstenot projektu “Emisiju daudzuma un DRN kalkulatoru darbības koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/89/2023). Projekts tiek īstenots valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā 2023./2024. gadam vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar VVD reģistru datiem šobrīd Latvijā ir aptuveni 400 sadedzināšanas iekārtu, kas klasificējamas kā B kategorijas piesārņojošās darbības. Saskaņā ar Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām (2., 3., 4.punkts, 2.pielikums), šo iekārtu operatoriem katru gadu līdz 1. martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski ir nepieciešams reģistrēties un aizpildīt oficiālās statistikas veidlapu "Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību" par iepriekšējo gadu. Emisiju koncentrācijas testēšanas pārskati ir jāpievieno oficiālās statistikas veidlapai "Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību" kā atsevišķs pielikums. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli (turpmāk - DRN), izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām (43.punkts., 6.pielikums), iekārtu operatori regulāri (1 reizi gadā līdz 1 reizi ceturksnī) aizpilda DRN aprēķina lapu par faktiskajiem gaisa piesārņojuma apjomiem. Šie aprēķini ir jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumos Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” paredzēto kārtību, proti, lai aprēķinātu iekārtas faktiski radītās emisijas, kā arī DRN, B kategorijas piesārņojošās darbības operators emisiju aprēķinus veic vienā no šādiem veidiem:

-              A un B kategorijas piesārņojošām darbībām – atbilstoši normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi noteiktajai kārtībai (t.i., balstoties uz emisiju limitu projektā izmantotiem emisiju faktoriem) vai

-              izmantojot emisiju mērījumos iegūto koncentrāciju un dūmgāzu plūsmas parametrus, kas noteikti atbilstoši standartam par emisijas ātruma un tilpuma plūsmas ātruma noteikšanu.

Emisiju aprēķins, kas balstās uz emisiju mērījumos iegūto koncentrāciju un dūmgāzu plūsmas parametriem dod iespēju operatoram precīzāk aprēķināt faktiskās emisijas, ņemot vērā katras konkrētas iekārtas tehnisko kapacitāti, tādējādi potenciāli samazinot DRN apjomu. Šāds princips var veicināt iekārtu uzturēšanu labā stāvoklī un emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanu, veicinot to finansiāli ar DRN apjoma samazinājumu. Potenciāli šāds princips būtu attiecināms arī uz atsevišķām C kategorijas piesārņojošām darbībām. Tajā pašā laikā ir jānodrošina mērījumu datu pietiekama ticamība. 

Vienlaicīgi saskaņā ar VVD reģistra datiem Latvijā ir vairāk kā 500 degvielas uzpildes stacijas (C vai B kategorijas piesārņojošas darbības). Šo staciju operatori arī vismaz reizi gadā aizpilda DRN aprēķina lapu par faktiskajiem gaisa piesārņojuma apjomiem.

VVD mājaslapā jau šobrīd ir pieejami vairāki kalkulatori, kas dod iespēju ātrāk un standartizētā veidā aprēķināt emisiju un/vai DRN apjomu. Šādi kalkulatori ievērojami samazina operatoru un VVD ekspertu administratīvo slogu.

Šī projekta mērķis ir samazināt administratīvo slogu operatoriem un VVD ekspertiem, vienkāršojot un standartizējot emisiju daudzuma un DRN aprēķinus divām piesārņojošās darbības kategorijām: degvielas uzpildes stacijām un sadedzināšanas iekārtām, kuras veic B kategorijas piesārņojošo darbību. Projekta ietvaros tiks izstrādātas kalkulatoru darbības koncepcijas un tehniskās specifikācijas, ka arī kalkulatoru pavadošie dokumenti un nepieciešami paskaidrojumi.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 4 darba uzdevumi:

  1. Kalkulatoru pamatmērķu un funkcionalitātes saskaņošana ar VVD,
  2. Kalkulatoru darbības koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde,
  3. Sadedzināšanas iekārtu emisiju kalkulatora pavadošā dokumenta izstrāde,
  4. Seminārs (klātienē vai tiešsaistē) kalkulatora lietotājiem.