Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai plānošanas dokumentos


Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” sadarbībā ar Valsts vides dienestu un biedrību “Latvijas Riska vadības asociācija” ir īstenojusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem”.

Projekta galvenie uzdevumi:
1. noteikt vienotus akceptējamā riska kritērijus, rūpniecisko avāriju skaitliskā riska novērtēšanas principus un rūpniecisko avāriju nevēlamās ietekmes robežvērtības,
2. izstrādāt ieteikumus drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem teritorijas plānošanas dokumentos,
3. sagatavot pilotprojektu Rīgas pilsētai, nosakot riska zonējumu ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem un izstrādājot ieteikumus teritorijas izmantošanas ierobežojumiem Rīgas pilsētā,
4. sagatavot vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos.