Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

 

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/35/2020). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir sadarbībā ar VVD izstrādāt digitālus mācību līdzekļus gaisa kvalitātes pārvaldības jomā un pilnveidot VVD ekspertu un inspektoru zināšanas un prasmes šajos jautājumos.

 

Projekta nepieciešamības pamatojums

 

Viena no VVD darbības stratēģijā 2018. – 2020. gadam definētajām būtiskajām prioritātēm ir labas gaisa kvalitātes nodrošināšana. Ņemot vērā pieredzējušu un profesionālu darbinieku aiziešanu no darba VVD un grūtības aizpildīt vakances ar kvalificētiem darbiniekiem, atbilstoši šai stratēģijai ir nepieciešams apmācīt VVD ekspertus un inspektorus emisiju novērtēšanā un kontrolē, sagatavojot mācību materiālus un izstrādājot jaunas vadlīnijas.

 

Sagatavojot projekta koncepciju, tika apzināts, kādi ir šī brīža galvenie izaicinājumi un nepilnības VVD darbinieku profesionālajā sagatavotībā. Kā svarīgākās ir identificētas šādas tēmas, kurās nepieciešams stiprināt ekspertu un inspektoru zināšanas un profesionālās prasmes gaisa aizsardzības jomā, ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas un piesārņojošo darbību apjomu: vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošana un atbilstošo emisiju kontrole un vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas.

 

Kopumā mācību materiālu, t.sk. vadlīniju, sagatavošana un darbinieku apmācība sniegs nozīmīgu ieguldījumu izpratnes veicināšanā un administratīvā sloga mazināšanā, veicinot VVD spēju sniegt operatoram konsultācijas un normatīvo aktu prasību skaidrojumus, kas ir viens no būtiskākajiem regulējuma sarežģītību kompensējošiem pasākumiem. Vienlaikus tiks veicināta efektīvāka gaisa kvalitātes pārvaldība, kuras mērķis ir labas gaisa kvalitātes sasniegšana un/vai uzturēšana Latvijas teritorijā.

 

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 7 darba uzdevumi:

 

   
 1. Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīniju izstrāde (skat. zemāk);
 2.  
 3. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu kontroli izstrāde;
 4.  
 5. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanu un atbilstošo emisiju kontroli izstrāde;
 6.  
 7. Mācību materiālu un zināšanu pārbaudes jautājumu par vispārīgajiem operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principiem un tehniskajām iespējām izstrāde;
 8.  
 9. Apmācību semināru organizēšana un vadīšana;
 10.  
 11. Mācību satura un apmācību materiāla novērtēšana un pilnveidošana;
 12.  
 13. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana Fonda administrācijā un VVD publicēšanai abu institūciju mājas lapās.
 14.  

 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 30. jūlijam. 

2021. gada 10.-11. jūnija semināra programma

2021. gada 17.-18. jūnija semināra programma 

 

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīniju izstrāde

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu “Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole”.

Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis ir izstrādāt digitālus mācību līdzekļus gaisa kvalitātes pārvaldības jomā un pilnveidot ekspertu un inspektoru zināšanas un prasmes šajos jautājumos.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas un piesārņojošo darbību apjomu identificēts, ka nepieciešams pilnveidot VVD darbinieku zināšanas un profesionālās prasmes gaisa aizsardzības jomā. Apmācību laikā apskatītas 3 tēmas, nodrošinot apmācību materiālus par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšanu un kontroli, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanu un atbilstošo emisiju kontroli un operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa vispārīgajiem principiem un tehniskajām iespējām. Kopumā mācību materiālu sagatavošana un darbinieku apmācība sniegs nozīmīgu ieguldījumu izpratnes veicināšanā un administratīvā sloga mazināšanā, veicinot VVD spēju sniegt operatoram konsultācijas un normatīvo aktu prasību skaidrojumus, kas ir viens no būtiskākajiem regulējuma sarežģītību kompensējošiem pasākumiem. Vienlaikus tiks veicināta efektīvāka gaisa kvalitātes pārvaldība, kuras mērķis ir labas gaisa kvalitātes sasniegšana un/vai uzturēšana Latvijas teritorijā.

Projekta nepieciešamību atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 4 darba uzdevumi:

1. Izstrādāt šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas,

2. Sadarbībā ar Kompetences centru izstrādāt atbilstošu mācību saturu un sagatavot digitālos mācību līdzekļus šādām apmācību tēmām: vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošana un atbilstošo emisiju kontrole, vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas,

3. Noorganizēt un novadīt VVD ekspertiem un inspektoriem divus apmācību seminārus (viena apmācību semināra ilgums – divas dienas, dalībnieki – katrā no semināriem tiek apmācīta viena ekspertu un inspektoru grupa, kuras lielums nepārsniedz 20 cilvēkus),

4. Apkopot apmācību semināru dalībnieku atsauksmes un pilnveidot mācību līdzekļus.

Projekts noslēdzās 2021. gada jūlijā. Visi projektā noteikti uzdevumi tika izpildīti, un noslēgumā tika izstrādātas šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas, kā arī mācību līdzekļi par visām apmācību tēmām. Projekta ietvaros tika organizēti divi divu dienu apmācību semināri VVD ekspertiem un inspektoriem.

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas 2021

Apmācību materiāli:

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas principi

Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole

Vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas