Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2020. gada augustā uzsāka īstenot projektu „Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta reģistrācijas Nr. 1- 08/34/2020). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.


Projekta mērķis ir definēt principus un kritērijus drošības pārvaldības sistēmas elementu darbības apliecināšanai, lai veicinātu inovatīvu un ekoefektīvu ekonomiku, kas izvirzīta starp Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzdevumiem, kā arī veidotu vienotu sapratni par drošības pārskata (turpmāk – DP) un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas (turpmāk – RANP) dokumentos iekļaujamo informāciju gan objektu atbildīgajām personām, gan arī uzraugošajām institūcijām, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijas teritorijā darbojas liels skaits paaugstinātas bīstamības uzņēmumu, no kuriem 69 uzņēmumiem darbība jāorganizē atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 131) noteiktajām prasībām. No tiem, 40 uzņēmumi ir zemāka riska līmeņa objekti un 29 uzņēmumi – augstāka riska līmeņa objekti.

Prakse liecina, ka MK noteikumiem Nr. 131 atbilstošās dokumentācijas – iesnieguma par bīstamajām vielām, DP vai RANP un civilās aizsardzības plāna sagatavošana komersantam aizņem no 2 līdz 6 mēnešiem. Patērētais laiks ir ļoti atkarīgs gan no uzņēmuma, gan tajā notiekošo tehnoloģisko procesu sarežģītības, gan arī no operatora izpratnes par drošības sistēmas prasībām. Savukārt DP vai RANP izvērtēšana Vides pārraudzības valsts birojā ilgst līdz 4 mēnešiem. Līdz ar to kopumā šī procesa termiņi ir ievērojami un neskaidrības procesā nereti kavē inovatīvas un ekoefektīvas ekonomikas attīstību.


Papildus tam, uzņēmumi no VPVB tikai dažos atsevišķos gadījumos saņem izvērtējumu, kurā secināts, ka RANP vai DP ir izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr. 131 prasībām un ka objektu var sākt ekspluatēt vai turpināt ekspluatēt bez papildu nosacījumiem, ievērojot RANP vai DP paredzētos pasākumus. Lielākoties VPVB uzdod atbildīgajai personai izdarīt grozījumus vai papildinājumus RANP vai DP, norādot šo darbu izpildes termiņus. Izvērtējot šos gadījumus, jāsecina, ka daļā no uzņēmumiem tiešām nav izprasti un ieviesti nepieciešamie drošības sistēmas elementi, taču lielā daļā gadījumu uzņēmumi ir ieviesuši un nodrošina atbilstību normatīvo aktu prasībām. Šajos gadījumos jāsecina, ka pozitīva izvērtējuma rezultāta saņemšanu daudzos aspektos kavē vienotas izpratnes par nepieciešamajiem apliecinājumu veidiem un informācijas apjomu, kas jāiekļauj riska pārvaldības dokumentācijā.

 

Projekta tiešais ieguvums būs administratīvā sloga samazināšana, samazinot formālo procedūru laiku, definējot skaidrus dokumentu izstrādāšanas un izvērtēšanas principus, kas savukārt dod iespējas identificēt un koncentrēties uz būtiskajiem riska samazināšanas jautājumiem. Riska pārvaldības sistēmas pilnveidošana, it īpaši uzņēmumos, kas lielākoties izvietoti blīvi apdzīvotās teritorijās, ir aktuāls sabiedrības drošības jautājums, kas var samazināt kopējo rūpniecisko avāriju riska līmeni.


Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 9 darba uzdevumi:

  

  1. Vadlīniju DP sagatavošanai un noformēšanai izstrāde;

  2. Vadlīniju RANP sagatavošanai un noformēšanai izstrāde;

  3. Viena DP sagatavošanas pilotprojekta veikšana;

  4. Vienas RANP sagatavošanas pilotprojekta veikšana;

  5. DP un RANP sagatavošanas un noformēšanas vadlīniju pilnveidošana;

  6. Darbsemināru, kas iekļauj diskusijas, lai kopīgi izstrādātu optimālo riska izvērtēšanas komisijas (RIK) darbības modeli, organizēšana;

  7. Rekomendāciju izstrāde normatīvo aktu pilnveidošanai rūpniecisko avāriju riska novērtējuma jomā;

  8. Semināra organizēšana un izdales materiāla sagatavošana rūpniecisko avāriju riska objektiem un to uzraudzībā iesaistītajām institūcijām;

  9. Projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un VPVB publicēšanai abu institūciju mājas lapās. 

 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 30. augustam. 

Vadlīniju daba verijas šeit:

 1. DP vadlīnijas 

 2. RANP vadlīnijas