Uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora darbības koncepcijas un tā tehniskās specifikācijas izstrāde

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (turpmāk – LVPA) sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju (turpmāk – VPVB) 2022. gada oktobrī uzsāka īstenot projektu “Uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora darbības koncepcijas un tā tehniskās specifikācijas izstrāde” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/51/2022). Projekts tiek īstenots Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojums

 

Paaugstinātas bīstamības objektu identifikācija un klasifikācija tiek veikta atbilstoši 2017. gada 19. septembra MK noteikumos Nr. 563. “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” (MK noteikumi Nr. 563) un 2016. gada 1. marta MK noteikumos Nr. 131. “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (MK noteikumi Nr. 131) norādītajiem kritērijiem. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 131 uzņēmumi, kuru teritorijā bīstamo vielu maksimālais daudzums var sasniegt vai pārsniegt šo noteikumu noteiktos kvalificējošos daudzumus, sniedz VVD iesniegumu par bīstamajām ķīmiskajām vielām uzņēmumā. Izvērtējot iesniegumā iekļauto informāciju, Valsts vides dienesta atbildīgās personas sniedz atzinumu, vai pēc bīstamo vielu kvalificējošiem daudzumiem un pēc aprēķinātajiem kritērijiem, uzņēmums ir pareizi noteicis sava uzņēmuma atbilstību MK noteikumu Nr. 131 prasībām. Tāpat VVD saņem pieteikumus piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai, tai skaitā darbībām, kuras saistītas ar bīstamām ķīmiskām vielām. Šādā gadījumā VVD ir jāspēj identificēt objekta atbilstība MK noteikumu Nr. 563 kritērijiem un ja nepieciešams, piesārņojošās darbības atļaujā norādīt nosacījumus A, B vai C kategorijas paaugstinātas bīstamības darbībai. 

Esošā situācija liecina, ka ne visi komersanti iesniedz kvalitatīvu un pietiekami apstrādātu informāciju, kā arī bieži ir atšķirīga sapratne par vielu klasifikāciju un uzņēmuma piederību paaugstinātas bīstamības objektu kategorijai. Tas savukārt sarežģī iespējas novērtētu uzņēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem un VVD darbiniekiem nepieciešamais papildu laiks, lai pārbaudītu iesniegtos datus.

Šajā projektā paredzēts izstrādāt tāda rīka darbības koncepciju un tā tehnisko specifikāciju, kas VVD darbiniekiem atvieglos bīstamo uzņēmumu bīstamības līmeņa noteikšanu un samazinātu laiku, kas nepieciešams uzņēmumu iesniegto iesniegumu izskatīšanai un tālākai uzņēmumu kontrolei. Šāda rīka izstrāde un turpmāka izmantošana uzlabotu iesniegtās informācijas kvalitāti – gan uzņēmumiem, gan VVD darbiniekiem būtu vienots rīks bīstamo ķīmisko vielu drošības datu lapās norādītās informācijas apkopošanai un uzņēmumu bīstamības riska līmeņa noteikšanai.

Lai sasniegtu projekta īstenošanas mērķi, tiek noteikti 3 darba uzdevumi:

  1. Izstrādāt uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora koncepciju, kurā definēti ķīmisko vielu bīstamības faktori, bīstamības veids un līmenis, kas nosaka ķīmiskās vielas piederību noteiktai vielu bīstamības grupai vai kategorijai un apraksta principus, kā nosakāma objekta bīstamības kategorija, ņemot vērā identificēto bīstamo vielu daudzumu objektā.
  2. Sadarbībā ar VVD izanalizēt iespējamās problēmas un riskus bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora izstrādes procesā un noteikt papildu aspektus, kas jāņem vērā un jānorāda, sagatavojot tehnisko specifikāciju kalkulatora izstrādei;
  3. Sagatavot uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora sagatavošanas tehnisko specifikāciju.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 30. jūnijam.